نابود کردن اسرائیل

انجمن‌ها: 

روی قبرم بنویسید اینجا مدفن کسی است که می خواست اسرائیل را نابود کند .

شهید حسن تهرانی مقدم

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/346