انتظار

انجمن‌ها: 

جمعه یعنی انتظار بیکران
جمعه یعنی دور شو از دیگران
جمعه یعنی طالب مهدی شدن
جمعه یعنی ضد بد عهدی شدن

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/347