باد صبا بر گل گذر کن - ملک الشعرای بهار

انجمن‌ها: 

باد صبا بر گل گذر کن

شعر :محمد تقی ملک الشعرای بهار
---------------------------------------

با صبا بر گل گذر کن گل گذر کن گل گذر کن
از حال گل ما را خبر کن نازنین ما را خبر کن
با مدعی کمتر بنشین نازنین! ای مه جبین
بیچاره عاشق ناله تاکی ناله تا کی
یا دل مده یا ترک سر کن ترک سر کن
شد خونفشان چشم تر من
پر خون دل شد ساغر من
ای یار عزیز 1مطبوع و عزیز
در فصل بهار با ما مستیز!
آخر گذشت آب از سر من ببین چشم تر من
گل چاک غم بر پیرهن زد پیرهن زد پیرهن زد
از غیرت آتش در چمن زد در چمن زد در چمن زد
بلبل چو من شد در چمن دستانسرا بهر وطن
دیدی که ظالم تیشه اش را آخر به پای خویشتن زد
شد خونفشان چشم تر من
پر خون دل شد ساغر من
ای یار عزیز 1مطبوع و عزیز
در فصل بهار با ما مستیز!
آخر گذشت آب از سر من ببین چشم تر من

Share