بشکن سکوت یخ زده ی انتظار را

انجمن‌ها: 

مهـدي جـان تقويم ما
هنوز بهاري نديده است
بشکن سکوت يخ زده ي
 انتظار را

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/644