آموزش ورد

درسنامه ورد 9 -ﺩﺭﺝ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ

درسنامه ورد ۹ - ﺩﺭﺝ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ

درسنامه ورد 8 - ﺩﺭﺝ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﮔﺮﺍﻓﻴﮑﯽ

درسنامه ورد ۸ - ﺩﺭﺝ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﮔﺮﺍﻓﻴﮑﯽ

درسنامه ورد 7 - ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ

درسنامه ورد ۷ - ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ

درسنامه ورد 6 -ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺟﺪﻭﻝ ﻫﺎ

درسنامه ورد ۶ - ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺟﺪﻭﻝ ﻫﺎ

درسنامه ورد - ﺯﻳﺒﺎﺳﺎﺯﯼ ﻣﺘﻦ- ﺑﺨﺶ دوم (قسمت چهارم Word)

درسنامه ورد - ﺯﻳﺒﺎﺳﺎﺯﯼ ﻣﺘﻦ- ﺑﺨﺶ دوم (قسمت چهارم Word)

درسنامه ورد - ﺯﻳﺒﺎﺳﺎﺯﯼ ﻣﺘﻦ- ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ (قسمت سوم Word)

درسنامه ورد - ﺯﻳﺒﺎﺳﺎﺯﯼ ﻣﺘﻦ- ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ (قسمت سوم Word)

درسنامه ورد - شروع یک تایپ ساده (قسمت دوم Word)

درسنامه ورد - شروع یک تایپ ساده (قسمت دوم Word)

آموزش جامع برنامه ورد , Word

درسنامه ورد - مقدمه و آشنایی با نرم افزار ورد (Word)