ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

احکام

احکام روزه

پرسش : حکم جاری شدن خون لثه در هنگام روزه داری چگونه است؟
کارشناس پاسخگو حجت الاسلام رضایی 

احکام روزه

پرسش : حکم استفاده از وسایل کمک تنفسی در ماه مبارک رمضان چگونه است؟

احکام روزه

پرسش : حکم روزه ی مستحبی در ماه مبارک رمضان چگونه است؟ 
کارشناس پاسخگو حجت الاسلام رضایی 

احکام روزه

پرسش : حکم انسان بیمار در ماه مبارک رمضان چگونه است؟
کارشناس پاسخگو حجت الاسلام رضایی 

احکام روزه

پرسش : چه نوع خوردن و آشامیدنی روزه را باطل می کند؟ 
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی 

احکام روزه

پرسش : مسافرت کردن در ماه رمضان چگونه است؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

احکام روزه

موضوع : بیان احکام روزه - پاداش روزه داری - مسائلی در مورد توانایی و ناتوانی جهت روزه داری - روزه و کفاره برای افراد مریض و ناتوان - آماده

احکام روزه

موضوع : بیان احکام روزه - شرایط روزه داری - ضعف و سختی در روزه داری - برنامه ریزی برای موفق شدن در روزه داری - سفر کردن برای امتناع از روزه

احکام روزه

پرسش : سه سئوال معمول روزه :
1- روزه ماه رمضان بر چه کسانی واجب است ؟
2- زمان شروع و پایان روزه داری چه وقتی است ؟

احکام روزه

موضوع : بیان احکام روزه - احکام زمان روزه - وقت روزه ماه مبارک رمضان (زمان ماه مبارک و طول روز)- وقت قضا و کفاره روزه ماه مبارک رمضان- کفار