احکام

احکام روزه

پرسش : حکم زکات فطره چگونه است ؟
کارشناس پاسخگو حجت الاسلام رضایی 

احکام روزه

پرسش : شروع روزه از چه ساعت و چه زمانی است و پایان آن چه زمانی است؟

احکام روزه

پرسش : کسی که غسل واجبی بر گردنش بوده  اما این غسل را انجام نداده روزه اش چگونه است؟

احکام روزه

پرسش : کسی که کفاره روزه به گردن دارد چگونه باید ادا کند؟ 

احکام روزه

پرسش : حکم جاری شدن خون لثه در هنگام روزه داری چگونه است؟
کارشناس پاسخگو حجت الاسلام رضایی 

احکام روزه

پرسش : حکم استفاده از وسایل کمک تنفسی در ماه مبارک رمضان چگونه است؟

احکام روزه

پرسش : حکم روزه ی مستحبی در ماه مبارک رمضان چگونه است؟ 
کارشناس پاسخگو حجت الاسلام رضایی 

احکام روزه

پرسش : حکم انسان بیمار در ماه مبارک رمضان چگونه است؟
کارشناس پاسخگو حجت الاسلام رضایی 

احکام روزه

پرسش : چه نوع خوردن و آشامیدنی روزه را باطل می کند؟ 
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی 

احکام روزه

پرسش : مسافرت کردن در ماه رمضان چگونه است؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی