بیانات مرحوم آقا مجتبی تهرانی

 آیت‌ الله مجتبی تهرانی

توصیه های آقا مجتبی تهرانی به زوجین جوان

آیت الله آقا مجتبی تهرانی

ویژه نامه ماه مبارک رمضان - نشانی از آسمان

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : نجات هفتاد هزار نفر در هر شب ماه رمضان
سخنران : آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره) 

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : اولین شرط در دعا کردن
سخنران : آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره) 

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : اهمیت دعا برای سایر مومنین
سخنران : آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : کلید خزائن خداوند در دست بنده! 
سخنران : آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : نقص در دعا کردن
سخنران : آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : دعا کردن از ته دل
سخنران : حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره) 

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : گناهان مانع استجابت دعا می شوند!
سخنران : حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : حرام خواری اثر وضعی دارد! 
سخنران : آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)