فیلم / عطاء قبل از درخواست! - آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

لیست
  • فیلم / عطا قبل از درخواست! - آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)
همین که بنده از خدا اطاعت کند دیگر حتی نیاز به طلب هم نیست...

موضوع : عطاء قبل از درخواست!
سخنران : آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

Share