ترجمه دعای روز بیست و سوم ماه رمضان

شرح دعای روز بیست و سوم ماه رمضان

شرح فرازهای دعای روز بیست و سوم ماه رمضان

دعای روز 23 ماه رمضان

دعای روز ۲۳ ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

دعای روز بیست و سوم ماه رمضان (اقبال الاعمال)

پوستر دعای روز بیست و سوم ماه رمضان/ سی ساغر سحری 23

پوستر دعای روز بیست و سوم ماه رمضان/ سی ساغر سحری ۲۳

متن و ترجمه دعای روز بیست و سوم :