ترجمه دعای روز ۲۳ ماه رمضان

دعای روز 23 ماه رمضان

شرح دعای روز ۲۳ ماه رمضان از آیت الله مکارم شیرازی

شرح دعای روز بیست و سوم ماه رمضان

شرح فرازهای دعای روز بیست و سوم ماه رمضان

دعای روز 23 ماه رمضان

دعای روز ۲۳ ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

دعای روز 23 ماه رمضان

استوری دعای روز ۲۳ ماه رمضان با صدای مرحوم موسوی قهار

متن و ترجمه دعای روز ۲۳ :

تصویر دعای روز 23 ماه رمضان

کلیپ دعای روز ۲۳ ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

تصویر دعای روز 23 ماه رمضان

تصویر دعای روز ۲۳ ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :