حسنات و سیئات

رمضان

تمام اعمال و افکار انسان در طول زندگی از این دو حال خارج نیست یا خیر است یا شر.

رمضان

ماه رمضان ماه سیر و سلوک و طی طریق الی الله محسوب می شود.