دستورات ماه رجب

http://www.ziaossalehin.ir/fa/Avatar

ماه «رَجَب» یا «رجب المُرَجَّب» هفتمین ماه هجری قمری و از جمله ماه های حرام است.

حاج شیخ جعفر ناصری

از آغاز ماه رجب باید دو عمل را تمرین کرد؛ یکی روزه و یکی قرائت قرآن. حداقل قرائت قرآن در ماه رجب، روزی یک جزء و در ماه شعبان، دو جزء و در ماه رمضان، سه جزء است؛ ولی اگر خداوند توفیق بدهد، در ماه رجب، دو جزء،...

دعای ماه رجب

اوقات نماز، از بهترین زمان های استجابت دعاهاست، آن هم در ماه رجب.

ماه رجب

نَک ماه رجب آمد تا ماه عجب بیند
وز سوختگانِ ره، گرمی و طلب بیند[1]

توصیه ها و دستورات استاد محمدتقی فیاض بخش

توصیه ها و دستورات ویژه ماه رجب - استاد محمدتقی فیاض بخش