دعاهای روزانه ماه رمضان

تصویر دعای روز شانزدهم ماه رمضان

تصویر دعای روز شانزدهم ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

تصویر دعای روز شانزدهم ماه رمضان

کلیپ دعای روز شانزدهم ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

دعای روز شانزدهم ماه رمضان

دعای روز شانزدهم ماه رمضان + متن و تصویر لایه باز (PSD)

تصویر دعای روز پانزدهم ماه رمضان

کلیپ دعای روز پانزدهم ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

تصویر دعای روز پانزدهم ماه رمضان

تصویر دعای روز پانزدهم ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

دعای روز پانزدهم ماه رمضان

تصویر و متن دعای روز پانزدهم ماه رمضان + فایل لایه باز (PSD)

تصویر دعای روز چهاردهم ماه رمضان

کلیپ دعای روز چهاردهم ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

تصویر دعای روز چهاردهم ماه رمضان

تصویر دعای روز چهاردهم ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

دعای روز چهاردهم ماه رمضان

تصویر و متن دعای روز چهاردهم ماه رمضان + فایل لایه باز (PSD)

تصویر دعای روز سیزدهم ماه رمضان

کلیپ دعای روز سیزدهم ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :