سیر وسلوک

مقدمات سیر و سلوک / بخش 4

مقدمات سیر و سلوک / بخش ۴

حوزه‌ی علمیه؛ تنها راه «سلوك از طریق عقل» نیست

سؤال: با توجه به این كه ما در مسیر زندگی دانشگاهی و دانشجویی، مثل امام خمینی(ره) و علامه طباط

پراکندگی افکار

شاید از مصادیق قرآنی بشود به این سیر رسید که تمام این مسیر، در چهار کلمه خلاصه می شود و آن چهار کلمه، جمله ای است که حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود:

راهکارهای بهره‌برداری بهتر از جلسات معنوی

خداوند متعال در سوره نحل، کسانی را که در مسیر خداوند هستند، ولی گاهی ثبات قدم نشان نمی دهند، خیلی عجیب بیان می کند و می فرماید:

مکتب اخلاقی نجف

بسم الله الرحمن الرحیم