شهید آیت الله صدر

آیت اللّه سید محمدباقر صدر

آیت الله سید محمد باقر صدر (ره) - ویژه نامه تندیس مرزبانی

آیة الله سید محمد باقر صدر

خداوند در یک دل دو ولایت را نمی پذیرد و دو عشق هم عرض را بر نمی تابد یا دوستی خدا و یا دوستی دنی چه عشق به خدا و عشق به دنیا با هم جمع نمی شوند. بیاییم قلب هایمان را محک زنیم که آیا مرکز دوستی دنیا یا دوستی با خد اگر دوستی خدا در دل مان جای...

شهید محمد باقر صدر

سخن از اصلاح ساختار حوزه های علوم دینی سخن جدیدی نیست. اندیشه ایجاد تحول در حوزه ه از دیرزمان ذهن و فکر مصلحان و دلسوزان حوزه را به خود مشغول داشته است.

آیت اللّه سید کاظم حائری

به گزارش خبرگزاری ضیاءالصالحین  به مناسبت سالروز شهادت حضرت آیت الله صدر(ره) و خواه

آیة الله سید محمد باقر صدر

بسیارند عالمان دین مداری که همواره نگران خلوص و کارآمدیِ دین بوده اند.

آیة الله سید محمد باقر صدر

نظریه به مفهوم کلی اش، چار چوبی عام و کلی برای تفسیر است. تولید نظریه برای هر انگاره ای که دارای اجزای متعدد باشد، ضرورتی اساسی است.

شهید محمد باقر صدر

زمانی که دکتر محمد شوقی الفنجری، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به دیدار سید محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پیش از هر چیز، از او پرسید: دانش آموخته کد

آیة الله سید محمد باقر صدر

ناتوانی و کاهلی اندیشه اسلامی در تولید اندیشه و راهکار، ریشه های تاریخی بسیاری دارد که پژوهش گران مسلمان آنها را از دوره های انحطاط به ارث برده اند.