علم خداوند

پرسش

پرسش : چرا اینکه خدا قبل از خلقت انسانها به اعمال بد آنها علم دارد، دلیلی بر مجبور بودن انسانها بر گناه کردن نیست؟

پرسش

موضوع : چگونه زمانی که هنوز موجودی به وجود نیامده، خدا به آن موجود، علم دارد؟

پرسش

موضوع : با توجه به تغيير دائمی موجودات مادی، آيا خدا كه به همه ی موجودات مادی علم دارد، علمش دائماً تغيير می کند؟

امام هادى علیه السلام

عصر امام هادی(ع) (212ـ254ق) مصادف با حاکمیت عبّاسیان و از جمله متوکل عبّاسی است.