ضیاءالصالحین موشن گرافی / آيا انسانها مجبور به گناه كردن هستند؟ | ضیاءالصالحین

موشن گرافی / آيا انسانها مجبور به گناه كردن هستند؟

در این موشن گرافی پاسخ به این پرسش که "آيا انسانها مجبور به گناه كردن هستند؟" را باهم ببینیم...

پرسش : چرا اینکه خدا قبل از خلقت انسانها به اعمال بد آنها علم دارد، دلیلی بر مجبور بودن انسانها بر گناه کردن نیست؟

Share