ضیاءالصالحین موشن گرافی / چگونه زمانی که هنوز موجودی به وجود نیامده، خدا به آن موجود، علم دارد؟ | ضیاءالصالحین

موشن گرافی / چگونه زمانی که هنوز موجودی به وجود نیامده، خدا به آن موجود، علم دارد؟

پاسخ به یک پرسش فلسفی اعتقادی در این موشن گرافی ...

موضوع : چگونه زمانی که هنوز موجودی به وجود نیامده، خدا به آن موجود، علم دارد؟

Share