موشن گرافی / چگونه زمانی که هنوز موجودی به وجود نیامده، خدا به آن موجود، علم دارد؟

لیست
  • موشن گرافی / با توجه به تغيير دائمی موجودات مادی، آيا خدا كه به همه ی موجودات مادی علم دارد، علمش دائماً تغيير می کند؟
پاسخ به یک پرسش فلسفی اعتقادی در این موشن گرافی ...

موضوع : چگونه زمانی که هنوز موجودی به وجود نیامده، خدا به آن موجود، علم دارد؟

Share