متن دعای روز دوم ماه رمضان

دعای اللهم الیک غدوت بحاجتی (اقبال الاعمال)

شرح دعای روز دوم ماه رمضان از جواد محدثی

شرح دعای روز دوم ماه رمضان از جواد محدثی

 دعای سید بن باقی در دوم رمضان (اقبال الاعمال)

دعای روز دوم ماه رمضان (بلدالامین)

دعای روز دوم ماه رمضان (زاد المعاد)

دعای روز دوم ماه رمضان (اقبال الاعمال)

دعای روز دوم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

پوستر دعای روز دوم ماه رمضان/ سی ساغر سحری 2

پوستر دعای روز دوم ماه رمضان/ سی ساغر سحری ۲

شرح فرازهای دعای روز دوم ماه رمضان

شرح فرازهای دعای روز دوم ماه رمضان

استاد کلامی زنجانی

ترجمه منظوم ترکی دعای روز دوم ماه رمضان از استاد کلامی زنجانی