مهربانی خدا

خدا هم مهربان است و هم عذاب کننده

مهربانی خدا و شدید العقاب بودن او

صفات شیعه

در زمانه ما با انحاء مختلف و شبهات فریبنده، ذهن جامعه را نسبت به دین و ارزش ها بدبین می کنند.

حجت الاسلام پناهیان

موضوع : مسابقه برای رسیدن به درجات بالاتر- 

مهربانی خدا

برخی بر روی مهربانی و بخشش خدا خیلی مانور داده و آنرا بهانه برای انجام ندادن واجبات و یا انجام برخی از گناهان قرار می دهند.

ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم