ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

نوآوری

نوآوری و شکوفایی

سهم مسلمانان در نوآوری و شکوفایی

عرصه ورود جوانان به اقتصاد مقاومتی

برگزیده بیانات امام خامنه ای درباره اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی

اصطلاح اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر توسط مقام معظم رهبری مطرح و سپس به مفهوم رایج مباحث اقتصاد سیاسی تبدیل شد.

اقتصاد مقاومتی

اعمال تحریم های یک جانبه و محدودیت های مالی و تجاری، همواره یکی از ابزارهای غیرقانونی نظام سلطه برای وارد آوردن فشار به نظام جمهوری اسلامی ایران در طول سی ود

آیة الله سید محمد باقر صدر

ناتوانی و کاهلی اندیشه اسلامی در تولید اندیشه و راهکار، ریشه های تاریخی بسیاری دارد که پژوهش گران مسلمان آنها را از دوره های انحطاط به ارث برده اند.