پاسخ فعالیت های کتاب تفکر و سواد رسانه ای دهم

پاسخ فعالیتهای درس سوم کتاب تفکر و سواد رسانه

پاسخ فعالیتهای درس سوم کتاب تفکر و سواد رسانه

پاسخ فعالیتهای درس دوم کتاب تفکر و سواد رسانه

پاسخ فعالیتهای درس دوم کتاب تفکر و سواد رسانه

درس 18 تفکر و سواد رسانه پایه دهم

پاورپوینت درس ۱۸ تفکر و سواد رسانه پایه دهم | زندگی دوم

درس 17 تفکر و سواد رسانه پایه دهم | بازی زندگی است

درس ۱۷ تفکر و سواد رسانه پایه دهم | بازی زندگی است

پاسخ فعالیت های کتاب تفکر و سواد رسانه ای دهم

پاسخ فعالیتهای درس اول کتاب تفکر و سواد رسانه + توضیح تصاویر