مقام توبه

توبه بازگشت است به خدايتعالي «تُوبُوا إِلَي اللهِ تَوبَةً نَصُوحاً»
بدان که علم زندگانيست، و حکمت آينه، و خرسندي حصار، و اميد شفيع، و ذکر دارو، و توبه ترياق توبه نشان راهست و سالار بار و کليد گنج و شفيع وصال و ميانجي بزرگ و شرط قبول و سرّ همه شادي.
و ارکان توبه سه چيز است: پشيماني در دل، و عذر بر زبان، و بريدن از بدي و بدان.
و اقسام توبه سه است: توبه ي مطيع، و توبه ي عاصي، و توبه ي عارف، توبه ي مطيع از بسيار ديدن طاعت، و توبه عاصي از اندک ديدن معصيت، و توبه ي عارف از نسيان منت.
و بسيار ديدن طاعت را سه نشانست: يکي خود را بکردار خود ناجي ديدن، ديگر مقصران را به چشم خاري نگريستن، سيم عيب کردار خود باز ناجستن و اندک ديدن معصيت را سه نشانست: يکي خود را مستحق آمرزش ديدن، ديگر بر اضرار آدم گرفتن، سيم، يا بدان الفت داشتن.
و نسيان منت را سه نشانست: چشم احتقار از خود برگرفتن، و حال خود را قيمت نهادن، و از شادي آشنايي فرو استادن.

Share