سيماى نورانى او در کلام معاصران

* سيّد حسن صدر که خود از شاگردان او بوده و کمالها و فضايل ويژگيهاى اخلاقى و معنوى او را به چشم ديده است از مکانت او چنين حکايت مى کند: جمال سالکان راه وصال، نخبه فقيهان ربّانى، استوانه حکيمان و متکلّمان و برگزيده محققان و اصوليان بود.
او عالم بالله و به احکام الله بود سيرت او چونان سيد بن طاووس بود. از فتوا دادن دامن گرفت بيتى بر پا نکرد حتّى نماز جماعت در مساجد و محافل عمومى نخواند. در خانه با برخى مقربان نماز جماعت مى گذارد.
* سد محسن امين عاملى که چندگاهى خدمت او را درک کرده بود و مدّتى همسايه آن بزرگمرد بود او را چنين مى ستايد: لم يکن فى زمانه ولا قبله بسنين ولابعده کذالک آيات فيمن يماثله فى علم الاخلاق وتهذيب النفوس.
* آقا بزرگ تهرانى او را از اعاظم عالمان اکابر فقيهان شيعه و خاتم علماى اخلاق در عصر خويش مى شمارد.
ديگر سيره نويسان و مترجمان نيز در سيرت و سلوک و آفاق وجودى و آثار معنوى او گفته هاى دلپذيرى دارند.

Share