فهرست مطالب

فهرست مطالب

مقدمه. 13

مقدمه ي مؤلف.... 17

جلسه اوّل،   امام خميني«رضوان  الله   تعالي  عليه»؛ شخصيتي اشراقي و نظام ساز. 23

برون رفت از پريشان حالي... 24

تفاوت بي فکري با تفکر. 25

اولين قدم در سلوک..... 27

محدوديت هاي تفکر انتزاعي... 30

چگونگي شناخت روح غربي... 30

سرآغاز تفکر. 33

خطر انحراف.... 35

برکات فهم درست از انقلاب اسلامي... 36

روحي ماوراء مشهورات زمانه. 40

جايگاه شخصيت اشراقي امام خميني«رضوان  الله  تعالي عليه» 42

سنت الهي در پرورش زعيم الهي... 45

انديشه  اي نظام ساز. 47

راز بصيرت مقام معظم رهبري«حفظه الله» 49

جلسه دوم،   امام خميني«رضوان الله عليه» عقل قدسي تاريخ معاصر. 53

محدوديت هاي تفکر مدرن.. 53

گوش هاي شنوا 56

عقلي براي حضور در تاريخ... 57

محدوديت هاي عقل رياضي... 58

جامعه ي ايده آل ديني... 60

راز تفاهم حقيقي... 61

شاخصه هاي اصول گرايي حقيقي... 63

جايگاه مکتب حضرت روح الله«رضوان الله عليه» 66

اصالت وجود؛ فرهنگ فهم روايات... 69

در ذيل اشراق حضرت مهدي(عجل الله تعالی فرجه الشریف). 72

سلوک در اين زمان.. 74

جلسه سوم،   چگونگي مقام اشراقي امام خميني«رضوان الله تعالي عليه» 77

بازخواني تاريخ معاصر. 78

آمادگي جهت اشراق الهي... 80

جايگزيني هاي غلط... 83

تفاوت تعقل و اشراق.. 84

شايستگي اشراقِ راه حل ها 85

چگونگي بهره مندي از نور قرآن.. 88

راه حلّ تحقق جامعه ي توحيدي... 89

آينده نگري انقلاب اسلامي... 92

دو نوع نگاه به انقلاب اسلامي... 93

بي توجهي به نهادهاي دنياي مدرن.. 97

راز توجه به مردم. 98

جلسه چهارم،   چگونگي برخورد با حقايق اشراقي... 103

رابطه ي تفکر با فرهنگ..... 103

بهترين تفکر. 105

نياز به مبادي دلپذير. 107

نقش مردم در مکتب اشراقي امام خميني«رضوان الله  تعالي عليه» 110

شروع تاريخي جديد.. 115

مبادي اشراقي دوره ي ما 116

از اجمال به تفصيل.. 120

جلسه پنجم،   از اجمال تا تفصيل.. 127

تفاوت اشراق ها 127

تفاوت نگاه اشراقي با نگاه عقلي... 128

اشراق و مقام جامعيت کمالات... 131

رؤيت حقيقت اجمالي در مظاهر تفصيلي... 133

عامل تصديق حقايق اشراقي... 135

شايستگي لازم. 137

وقتي انقلاب عقيم بماند.. 139

راه کار رجوع به مکتب حضرت روح الله«رضوان الله عليه» 143

جلسه ششم،   خطرات غفلت از تفصيل انديشه ي امام. 151

فعليت جنبه ي ملکوتي امام خميني«رضوان الله عليه» 151

مقام اجمالي و تفصيلي قرآن.. 155

راز وحدت حقيقي... 158

اهل البيت(علیهم السلام)؛ عامل تفصيل جمال و جلال الهي... 161

برکات مبادي مقدس.... 163

اولين قدم در فتح سنگري بزرگ..... 166

راه کارهاي تفاهم.. 167

حقيقتي تمدن ساز. 169

آزادانديشي و تولد انديشه هاي ژرف.... 171

جايگاه غدير در تفصيل حقيقت اسلام. 176

کربلا و آزادانديشي... 177

جلسه هفتم،   ادبِ خاص رجوع به حقيقتِ اشراقي... 181

امامان معصوم(علیهم السلام)؛ مبناي نظر و عمل.. 181

ادب و آداب خاص..... 184

حضور در تاريخي سراسر وحدت... 185

موانع وحدت... 187

مهم ترين تنگنا 189

دين؛ حقيقت يا اعتبار؟. 192

تاريخ بدون بن بست.... 194

سير تاريخي اولياء الهي... 195

شکوفايي عقل.. 199

جلسه هشتم،   فلسفه ي صدرايي، ذيل شخصيت امام خميني«رضوان الله تعالي عليه» 203

امام معصوم؛ مبناي انديشه و عمل.. 204

فلسفه و عرفان مرده. 205

بيرون افتادن از تاريخ... 207

خطر دشمنان وحدت جامعه. 208

ظهور حق در مظاهر. 209

خطر برگشت به تاريخ بي فکري... 212

مکتب ملاصدرا در منظر رهبري و سلوک فلسفي... 213

تفصيل وَحي، عامل اثبات حقانيت آن.. 217

امام خميني«رضوان الله تعالي عليه» در آينده ي تاريخ... 219

جلسه نهم،   شروع تفکر. 225

سلوک عقلي و عبور از اخباري گري... 226

جايگاه علي(علیه السلام) در تفصيل وَحي محمدي(صلی الله علیه وآله). 230

ريشه ي مبادي جامعه. 233

جايگاه استدلال.. 234

چگونگي ارتباط با حقايق وجودي... 237

راز وحدت حقيقي زمانه ي ما 239

راز تنگ نظري ها 241

توقف در تفکر. 244

نمونه اي از تفصيل توحيد قرآني... 245

جلسه دهم،   فرهنگ رجوع به حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف). 249

وحدت وجود، عين اسلام. 249

شخصيت ملکوتي حضرت امام خميني«رضوان الله عليه» 251

چگونگي برخورد با مکتب حضرت امام«رضوان الله عليه» 256

اتصال به تاريخ انبياء. 257

حقيقي ترين حقايق.. 260

نگاه به حقيقت وجودي حضرت مهدي(عجل الله تعالی فرجه الشریف). 262

راز زمين گيرشدن بشر. 264

توحيد؛ اولين شرط ارتباط با امام معصوم. 266

ملاصدرا و تمدن اسلامي... 267

معني انتظار در مکتب حضرت امام خميني«رضوان الله عليه» 269

حقيقي ترين انديشه و حقيقي ترين عمل.. 271

جلسه يازدهم،   راز رجوع به «وجود» در فرهنگ مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف). 275

راه امروز ما 275

پشتوانه ي فلسفي نظام اسلامي... 278

مهدي(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و احاطه ي کلي بر عالم.. 280

انقلاب اسلامي و طراز جهاني مهدويت.... 282

آفات رجوع به مجاز. 285

انسان کامل؛ آيت کبراي خدا 288

نقطه ي شروع.. 291

معرفت نفس، راه ارتباط با «وجود». 293

حجاب علم حصولي... 297

جلسه دوازدهم،   ذات بيني و عبور از غرب در مکتب امام خميني«رضوان الله عليه». 301

شروع تاريخي جديد.. 301

امام خميني«رضوان الله عليه» و نظر به حضرت مهدي(عجل الله تعالی فرجه الشریف). 304

تنگناي امروز ما 307

ضرورت شناخت روح غربي... 308

ذات بيني... 311

اتصال هست ها به هست مطلق.. 315

وجود يا وَجهُ الله.. 317

موانع ظهور. 319

جلسه سيزدهم،   امام خميني«رضوان الله عليه» و عبور از حجاب سوبژکتيويته. 321

شاخصه ي عقلانيت در حال حاضر. 321

راز برتري شخصيت حضرت امام«رضوان الله عليه» 324

چگونگي ورود سوبژکتيويته به ايران.. 326

حجاب سوبژکتيويته. 328

يک قدم در فهم غرب... 330

ريشه ي نيهيليسم در غرب... 333

زندگي در مجاز. 336

عوامل بسط فرهنگ شبه مدرن در ايران.. 338

جلسه چهاردهم،   تفکر کانتي و زندگي در مجاز. 343

مسير تعالي انسان.. 343

سوبژکتيويته؛ کليد فهم غرب... 345

«باور» در نزد انسان غربي... 347

معني دينداري در فرهنگ غرب... 349

چگونگي کشف علت و معلول.. 353

کانت و شکاکيت جديد غرب... 355

کانت و اخلاقي براي مدرنيته. 358

اخلاق کانتي و استعمار غربي... 360

مباني فکري زندگي در مجاز. 361

جلسه پانزدهم،   امام خميني و شيشه ي عمر فرهنگ غرب... 363

باور شخصي!؟. 363

شيشه ي عمر فرهنگ غرب... 365

تفاوت عقل وِلايي با عقل غربي... 367

چگونگي رابطه با اولياء الهي... 370

چگونگي نگاه علي(علیه السلام) به حضرت محمّد(صلی الله علیه وآله). 372

سوبژکتيويته و باورهاي راحتي بخش.... 374

فلسفه از منظر حضرت امام«رضوان الله عليه» 377

يهودِ مکتب حضرت روح الله«رضوان الله عليه» 378

روش رجوع به خدا در سيره ي ائمه(علیهم السلام). 380

جلسه شانزدهم،   تضاد بين ثنويت عين و ذهن با تشکيک..... 389

تضاد ذاتي انقلاب اسلامي با فرهنگ غربي... 389

آينده ي ما 393

راز بي فکري تمدن غربي... 396

تفاوت نگاه مفهومي و وجودي در عمل.. 399

تفاوت خداي پيامبران با خداي ديگران.. 404

سوابق فلسفي و عرفاني حضرت امام خميني«رضوان الله عليه» 408

جلسه هفدهم،   برای شروع.. 417

دانشمندان در نگاه مدرنيته. 417

در مسير قرب الهي... 418

منِ وَهمي... 421

حضور در همه ي عالم.. 424

سير إلي الله.. 425

ملاصدرا و شروع تاريخ جديد.. 426

برکات رجوع به حضرت مهدي(عجل الله تعالی فرجه الشریف). 428

از کجا آغاز کنيم.. 430

جايگاه شناخت غرب... 433

زندگي در فرهنگ انتظار. 436

 

 

Share