خوردنى هاى كشورهاى غيراسلامى

در كشورهاى غير اسلامى نوعى افراط و تفريط در مصرف گوشت وجود دارد. برخى در مصرف گوشت افراط مى كنند و خوردن هر گوشتى را براى خود مجاز مى دانند و برخى جانب تفريط را گرفته و گوشت همه حيوانات را بر خود حرام مى دانند.

به عنوان نمونه شخصى مى گفت: در سفر به يونان، همبرگر لذيذى خوردم. دوستم گفت: آيا مى دانى از چه گوشتى تهيه شده بود؟ گفتم: نه! گفت:
اين همبرگر با گوشت كرم تهيه شده است. با شنيدن سخن او، چند روز در حالت طبيعى نبودم و آنچه خورده بودم بيرون ريختم.

در آخر كتاب، چند نمونه از غذاهاى خاصى كه در برخى كشورها رايج است، همراه با تصاوير آنها ضميمه شده است.

 

Share