خمس غذا

مسأله: انسان تا خمس مالش را ندهد نمى تواند در آن تصرف كند يعنى غذايى كه در آن خمس باشد نمى تواند بخورد و با پولى كه خمس آن را نداده نمى تواند چيزى بخرد.[1]

پرسش: رفت و آمد با خانواده اى كه خمس پرداخت نمى كنند چه حكمى دارد؟
پاسخ: همه مراجع: معاشرت با آنان اشكال ندارد و اگر يقين داشته باشد به غذاى آنها خمس تعلق گرفته خوردن آن جايز نيست.[2]

پرسش: پدرم بعضى از تكاليف مانند خمس و زكات و مانند آن را رعايت نمى كند. نمى خواهم اموال ايشان در زندگى من داخل شود، اما اصرار دارند كه به من كمك كنند، چه كار كنم؟
پاسخ: شما مى توانيد از مال ايشان استفاده كنيد و خمس آن را بپردازيد.[3]

 

[1]   توضيح المسائل مراجع، م 1790
[2]   توضيح المسائل مراجع، م 1795؛ اجوبه، س 932
[3]   استفتائات مكارم، ج 3، ص 114.

Share