منبرهای مکتوب

ماه مبارک رمضان

سوگند پروردگار بر پدر و فرزند حکیم/ سخنرانی مکتوب 15

ماه مبارک رمضان

نگاه یک پدر حکیم به تربیت فرزند/ سخنرانی مکتوب 14

ماه مبارک رمضان

خسارتهای انسان در دوری از خدا / سخنرانی مکتوب 13

ماه مبارک رمضان

آداب توبه و بازگشت از گناه/ سخنرانی مکتوب 12

ماه مبارک رمضان

الطاف ویژه پروردگار به مؤمنین و توابین/ سخنرانی مکتوب 11

ماه مبارک رمضان

مقامات الهی ، جلوۀ احسان خداوند/ سخنرانی مکتوب 9

ماه مبارک رمضان

عظمت و ارزش وجودی انسان/ سخنرانی مکتوب 8

فیش منبر کوتاه در مورد فضایل و کرامات حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه

فیش منبر| فضایل و کرامات حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه

سخن بزرگان درباره معاد

معادشناسی در کلام بزرگان

راهی به قلب حسین(شب دهم)

فیش منبر - راهی به قلب حسین (10) - شب دهم : عوامل محبوبیت نزد امام حسین