منبرهای مکتوب

شرح دعای روز 23 ماه رمضان از آیت الله مجتهدی (فیلم، صوت، متن)

شرح دعای روز 23 ماه رمضان از آیت الله مجتهدی (فیلم، صوت، متن)

ماه مبارک رمضان

سوگند پروردگار بر پدر و فرزند حکیم/ سخنرانی مکتوب 15

ماه مبارک رمضان

نگاه یک پدر حکیم به تربیت فرزند/ سخنرانی مکتوب 14

ماه مبارک رمضان

خسارتهای انسان در دوری از خدا / سخنرانی مکتوب 13

ماه مبارک رمضان

آداب توبه و بازگشت از گناه/ سخنرانی مکتوب 12

ماه مبارک رمضان

الطاف ویژه پروردگار به مؤمنین و توابین/ سخنرانی مکتوب 11

ماه مبارک رمضان

مقامات الهی ، جلوۀ احسان خداوند/ سخنرانی مکتوب 9

ماه مبارک رمضان

عظمت و ارزش وجودی انسان/ سخنرانی مکتوب 8

فیش منبر کوتاه در مورد فضایل و کرامات حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه

فیش منبر| فضایل و کرامات حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه

سخن بزرگان درباره معاد

معادشناسی در کلام بزرگان