سواد رسانه ای

درس 18 تفکر و سواد رسانه پایه دهم

پاورپوینت درس 18 تفکر و سواد رسانه پایه دهم | زندگی دوم

درس 17 تفکر و سواد رسانه پایه دهم | بازی زندگی است

درس 17 تفکر و سواد رسانه پایه دهم | بازی زندگی است

پاسخ فعالیت های کتاب تفکر و سواد رسانه ای دهم

پاسخ فعالیتهای درس اول کتاب تفکر و سواد رسانه + توضیح تصاویر

سوادرسانه ای

پاورپوینت درس 3 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم /پنجگانه سواد رسانه ای

مخاطب

مخاطب یا Audience اصطلاحی که کم و بیش به گوش غالب ماها رسیده و از آن استفاده می کنیم.

 فنون اقناع

واضح است که هر فرستنده برای فرستادن پیام خود یک هدف معقول و منطقی دارد. بیشترین هدف زندگی اجتماعی و فرستادن پیام، تشویق گیرنده به تغییر رفتار، نگرش، باور، ارزش یا دیدگاه افراد، مطابق با نظر فرستنده است که به آن «اقناع» می گویند...

شبکه های اجتماعی

ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺩﻗﺖ ﻭ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻳﺪ، ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻧﯽ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻬﻤﻴﺪﻥ ﺻﺤﺖ ﻳﮏ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

شایعه

ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺷﺎﻳﻌﻪ ﺳﺎﺯﻫﺎ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻴﺎﻟﯽ

ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺒﺮﯼ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺩﯼ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻠﯽ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺜﻼ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ...