پاورپوینت

کیک خامه ای

پاورپوینت داستانی کیک خامه ای

دیوار

پاورپوینت داستانی دیوار

سیب

پاورپوینت داستانی سیب های گندیده

نامه ای از خدا

پاورپوینت داستانی نجوا (نامه ای از خدا)

سنگ و آب

پاورپوینت داستانی سنگ و آب

کشتی

پاورپوینت داستانی کشتی شکسته

یک پیام

پاورپوینت داستانی یک پیام

طبیعت - داستان آینه و شیشه

پاورپوینت داستانی آینه و شیشه

گل - در جستجوی خدا

پاورپوینت داستان در جستجوی خدا (فارسی - انگلیسی)

داستان فرشته ها

پاورپوینت داستان فرشته ها (فارسی - انگلیسی)