فلسفه و کلام

عقل و کارکردهای آن از منظر امام صادق عليه السلام

2-5. اعتباریابی اعمال به عقل و تناسب پاداش با مقدار عقل

عقل و کارکردهای آن از منظر امام صادق عليه السلام

1. معناشناسی عقل

1-1. معنای عقل از دیدگاه لغت شناسان

آیت الله میرباقری

سوال: طریق رسیدن ما به حضرت حق چیست؟ ورای واقعیت چیست؟ چگونه حضرت حق ورای واقعیت است؟

آیت الله میرباقری

اشکالات لایه سوم؛ منطق تولید علم دینی

علم دینی؛

متن زیر سخنرانی جناب آیت الله میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که در همایش علم دینی در مو

شهید صدر(ره)

مرحوم شهید صدر، در نظریه پردازی و مواجهه بعد از آسیب شناسی، به حق موفق بوده اند؛ البته کسانی هم هستند که ه

شهید صدر؛

شهید صدر، به حقیقت جزء متفكرین كم نظیر تاریخ تفكر شیعی است و نوع مواجهه ایشان با تمدن غرب، در نوع خود مواجهه بی نظیر یا كم نظیری است كه یك قدم حافظه تاریخی تشیع را پیش برده و یك قدم، بصیرتی تاریخی...

آیت الله میرباقری

اگر شما در معیار صحت فهم و عوامل فهم، یک نظریه خاص داشتید که اراده را دخیل در پیدایش فهم می دانستید و لذا تعبد آن به الزامات ربوبیت خدای متعال را معیار صحت فهم معرفی کردید، چگونگی عملیات و...

آیت الله میرباقری؛

شأن تخاطبی که شارع در قالب معارف نقلی با بندگان خود انجام داده است، شأن سرپرستی تکامل آن ها را در تمامی عرصه های تعبد و بندگی، از جمله مقام تفکر و فهمیدن داراست. لذا ما موظفیم این سرپرستی را از طریق سامان دادن منظومه...

تاملی در دین؛

 فلسفه دلالت که متکفل بیان عوامل دخیل در معرفت و نسبت حوزه های معرفتی به یکدیگر، از طریق تعیین نسبت معیار صحت و کیفیت استنتاج در هر حوزه معرفتی است، مانع اصلی انفعال در تحلیل از علوم مدرن می شود...

پیامبران الهی

همان طور كه نمی توان یك روز از تماشای زیبایی