افزودن دیدگاه جدید

می تونید در بخش تنظیمات گزینه اجرای برنامه هنگام بالا آمدن ویندوز را تیک بزنید...

موفق باشید