نرم افزار/ نیایش در عرفات

موضوع: 
نیایش در عرفات/ لطف الله صافی گلپایگانی
نیایش در عرفات

نیایش در عرفات 
مشخصات کتاب:
سرشناسه : صافی، لطف الله، - 1297
عنوان و نام پدیدآور : نیایش در عرفات/ لطف الله صافی گلپایگانی
مشخصات نشر : قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1371.
مشخصات ظاهری : ص 266
فروست : (دفتر انتشارات اسلامی وابسته بجامعه مدرسین حوزه علمیه قم 647)
شابک : 900ریال
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع : دعای روز عرفه
شناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی
رده بندی کنگره : BP270/ع 4ص 2 1371
رده بندی دیویی : 297/774
شماره کتابشناسی ملی : م 71-3654
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه ناشر؛ پیشگفتار:؛ فضیلت دعا؛ توضیح مهمّ؛ بخش اول: جهان بینی اسلامی؛ بخش دوم: نعمت های الهی؛ بخش سوم: بصیرت در دین؛ بخش چهارم: ترس از غضب خداوند؛ بخش پنجم: حرم رحمت؛ بخش ششم: زبان حال بندگان؛ بخش هفتم: سلامت دین؛ بخش هشتم: صفات فعلیه و جمالیه؛ بخش نهم: بحث های مهم اخلاقی و اعتقادی؛ بخش دهم: دعا ترجمان دل

Share