صوت/ مجموعه وصیتهای شهداء

1. شهید برونسی
2. شهید صیاد شیرازی
3. شهید آشوری
4. شهید صمد عباسی
5. شهید عزت الله اصلانی
6. شهید جمال زل انور
7. شهید علی حسن پور
8. شهید محمود فرهی
9. شهید حسین دریا بر
10. شهید محمود بندگانی
11. شهید مسعود ادهمی
12. شهید علی جان اکبر زاده

 

Share