احکام روزه آیت الله جوادی آملی

احکام روزه

احکام و فتاوای آیت الله جوادی آملی درباره روزه، از سوی دفتر وی در اختیار مومنین قرار گرفت.

این احکام شامل دو بخش احکام روزه و زکات فطره است که دارای ۲۵۳ مسئله می باشد.

Share