کلیپ/ اهمیت شبهای رمضان – آیت الله آقا مجتبی تهرانی(ره)

لیست
  • کلیپ/ اهمیت شبهای رمضان – آیت الله آقا مجتبی تهرانی(ره)
در این کلیپ تصویری مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی در خصوص اهمیت شب های رمضان صحبت می فرمایند.

کلیپ/ اهمیت شبهای رمضان – آیت الله آقا مجتبی تهرانی(ره)

اهمیت شبهای رمضان – در این کلیپ تصویری مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی در خصوص اهمیت شب های رمضان صحبت می فرمایند.

Share