صوت/ ماه توسل، ماه ذکر، ماه صفا دادن به دل (رجب و اعتکاف) - مقام معظم رهبری

موضوع کلی: ایام اعتکاف و ماه رجب
سخنران: مقام معظم رهبری
عنوان: ماه توسل، ماه ذکر، ماه صفا دادن به دل..
مدت: (3:32)

Share