ترک یا ابطال روزه (2)

موضوع: 
ترک یا ابطال روزه

 سوال: کسی‌ که از روی‌ عمد، روزه های‌ خود را نگرفته، تکلیفش چیست؟

پاسخ: هر مقدار از روزه ها را که نگرفته، باید قضا کند و افزون بر آن، برای‌ هر روز نیز باید کفّاره بدهد؛ یعنی‌، دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر کند و یا به هر کدام یک مد ( تقریبا ده سیر) طعام ( گندم یا  جو و مانند آن) به آنها بدهد.

منبع: نرم افزار مجموعه استفتائات مقام معظم رهبری،استفتائات جدید،بخش روزه.

Share