ترک یا ابطال روزه (3)

موضوع: 
روزه

سوال: آیا باطل کردن، روزه مستحبی‌ جایز است؟
پاسخ: آری‌، اشکال ندارد ؛ ولی‌ اگر بعد از ظهر باشد، مکروه است.

*****

سوال: آیا می توان به دلیل داشتن مسابقه فوتبال و گرسنگی‌ و تشنگی‌ زیاد در آن روزه خود را خورد؟
پاسخ: مورد سؤال مجوّز برای‌ افطار محسوب نمی‌ شود.

 

منبع: نرم افزار مجموعه استفتائات مقام معظم رهبری،استفتائات جدید،بخش روزه.

Share