موشن گرافی / آیا خدا در خلق کردن موجودات مجبور است؟

لیست
  • موشن گرافی / آیا خدا در خلق کردن موجودات مجبور است؟
در این موشن گرافی فلسفی اعتقادی پاسخ این پرسش که " آیا خدا که علّت تامّه ی همه ی موجوداتِ عالم است نیز مجبور است دائماً موجودات را خلق کند؟ " را باهم می بینیم...

پرسش : با توجه به اینکه هرگاه علّت تامّه باشد، معلولش هم باید به وجود بیاید، آیا خدا که علّت تامّه ی همه ی موجوداتِ عالم است نیز مجبور است دائماً موجودات را خلق کند؟

Share