موشن گرافی / معنای ضرورت و وجوب در مورد خدا چيست؟

لیست
  • موشن گرافی / معنای ضرورت و وجوب در مورد خدا چيست؟
در این موشن گرافی پاسخ به این پرسش که "معنای ضرورت و وجوب در مورد خدا چيست؟" را باهم ببینیم...

موضوع : آیا خدا ،‌ فقط در یک بُعد واجب است یا در همه ی ابعاد واجب است؟

Share