ضیاءالصالحین موشن گرافی / معنای ضرورت و وجوب در مورد خدا چيست؟ | ضیاءالصالحین

موشن گرافی / معنای ضرورت و وجوب در مورد خدا چيست؟

در این موشن گرافی پاسخ به این پرسش که "معنای ضرورت و وجوب در مورد خدا چيست؟" را باهم ببینیم...

موضوع : آیا خدا ،‌ فقط در یک بُعد واجب است یا در همه ی ابعاد واجب است؟

Share