ضیاءالصالحین موشن گرافی / چرا خدا،‌ جسم و از جنس ماده نیست؟ | ضیاءالصالحین

موشن گرافی / چرا خدا،‌ جسم و از جنس ماده نیست؟

در این موشن گرافی پاسخ به این پرسش که "چرا خدا ،‌ جسم و از جنس ماده نیست؟" را باهم ببینیم...

پرسش : چرا خدا،‌ جسم  و از جنس ماده نیست؟

Share