موشن گرافی / آيا واجب الوجود همان خدايی است كه اديان می گويند؟

در این موشن گرافی پاسخ به این پرسش که " آيا واجب الوجود همان خدايی است كه اديان می گويند؟ " را باهم ببینیم...

پرسش : از کجا معلوم واجب الوجودی که برهان امکان و وجوب اثبات می کند همان خدایی باشد که ادیان می گویند؟

Share