موشن گرافی / چرا فقط بايد يك خدا در عالَم وجود داشته باشد؟

لیست
  • موشن گرافی / چرا فقط بايد يك خدا در عالَم وجود داشته باشد؟
در این موشن گرافی پاسخ به این پرسش که "چرا فقط بايد يك خدا در عالَم وجود داشته باشد؟" را باهم ببینیم...

پرسش : چرا فقط بايد يك خدا در عالَم وجود داشته باشد؟

مطالبی پیرامون مباحث «خداشناسی»

Share