ضیاءالصالحین فیلم / حکم بیماری در روزه - حجت الاسلام رضایی  | ضیاءالصالحین

فیلم / حکم بیماری در روزه - حجت الاسلام رضایی 

احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

پرسش : حکم انسان بیمار در ماه مبارک رمضان چگونه است؟
کارشناس پاسخگو حجت الاسلام رضایی 

Share