ضیاءالصالحین کلیپ / چیستی صراط مستقیم - آیت الله جوادی آملی | ضیاءالصالحین

کلیپ / چیستی صراط مستقیم - آیت الله جوادی آملی

لیست
  • کلیپ / چیستی صراط مستقیم - علامه جوادی آملی
موضوع: 
آیت الله عبدالله جوادی آملی چیستی صراط مستقیم و حنیف و جنیف بودن را شرح می دهند...

موضوع : چیستی صراط مستقیم
سخنران : علامه عبدالله جوادی آملی

Share