فیلم / سخنان کمتر شنیده شده شهید دکتر چمران

لیست
  • فیلم / سخنان کمتر شنیده شده شهید دکتر چمران
برگی از تاریخ شفاهی ایران اسلامی

موضوع: سخنرانی شهید چمران قبل از نماز جمعه در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۵۹

Share