ضیاءالصالحین فیلم / سخنان کمتر شنیده شده شهید دکتر چمران | ضیاءالصالحین

فیلم / سخنان کمتر شنیده شده شهید دکتر چمران

برگی از تاریخ شفاهی ایران اسلامی

موضوع: سخنرانی شهید چمران قبل از نماز جمعه در تاریخ 5 اردیبهشت 1359

Share