کلیپ / انواع ذكر از زبان شهيد دكتر مصطفی چمران

سه نوع ذکر می توان در نظر گرفت. یکی ذکر زبانی است. نوع دوم ذکر قلبی است....

موضوع :  انواع ذكر از زبان شهيد دكتر مصطفی چمران

Share