ضیاءالصالحین فیلم / مناجات عارفانه شهید دکتر چمران | ضیاءالصالحین

فیلم / مناجات عارفانه شهید دکتر چمران

خدایا محتاجم مکن که تهمت به کسی بزنم...

موضوع : مناجات عارفانه شهید دکتر چمران

Share