فیلم مستند/ درد مقدس - فعالیت های شهید چمران در لبنان

درباره فعالیت های شهید چمران در لبنان و گفت وگو با همرزمان، شاگردان و دوستانش

مستند «درد مقدس»
پیرامون فعالیت های شهید چمران در لبنان
درباره فعالیت های شهید چمران در لبنان و گفت وگو با همرزمان، شاگردان و دوستانش

Share